Anasayfa    Giriş    Yayın İlkeleri    Ciltler    Özel Sayılar ve Bölümler    Yayın Yönetmeni    Yayın Kurulu    Hakemler   
Basıma Hazırlayanlar    Etkinlikler    LITTERA Hakkında    İletişim    Duyuru    Dizin    Français    English


Aralık / December - 2010


İÇİNDEKİLER/SOMMAIRE/CONTENTS
Alman Adebiyatı - Littérature allemande – German Literature
Ünal Kaya
Günter Grass’ın Gdansk Üçlemesi’nde Çağ Eleştirisi
7
Dilek Turan Yılmaz
Begegnung Mıt Dem Fremden. Martın Mosebachs Roman Als Mythos Vom “Anderen”.
Eıne Kulturwıssenschaftlıche Betrachtung Seınes Romanes “Der Mond Und Das Mädchen.”(2007)
15
Amerikan Edebiyatı – Littérature américaine – American Literature
Gökşen Aras
Outer And Inner Space In Saul Bellow’s Danglıng Man As A Determınıng Factor,Shapıng And Alterıng The Protagonıst’s Lıfe And Actıons
27
Zeynep Z. Atayurt
The Mother-Daughter Conflıct In Judıth Moore’s Fat Gırl: A True Story
35
Antik Yunan Edebiyatı – Littérature grecque antique – Grek Literature Antique
Dilek Zerenler
Antik Oyunların Günümüzde Sahnelenmesine Bir Örnek: Medea
47
Ayşen Sina
Euripides’in Troyalı Kadınlar Oyununda Savaş Eleştirisi
57
Fransız Edebiyatı– Littérature française – French Literature
Tuğrul İnal
Une Lecture Dramatique Pour Baudelaıre (Vııı) Poesie Symphonique (I)
Un Essaı Empathique
71
Claude-Alain Chevallier
Un roman politique : Le Rouge et Le Noir
83
Kerime Yılmaz
Simplification de Textes
95
Serpil Gürer
XVII-XVIII ve XIX. Yüzyıl Fransız Seyahatnamelerinden
Yansıyan Türk İmgesi
107
İngiliz Edebiyatı - Littérature anglaise – English Literature
Sema E. Ege
Üç Farklı Ülke, Üç Farklı Kadın Yazar: Halide Edip Adıvar(1884-1964) (1880’lerde.),
Virginia Woolf(1882-1941), ve Katherine Anne Porter(1894-1980)
119
Ahmet Gökhan Biçer
Dramın Öteki Tarafı: Sarah Kane’in 4.48 Psychosıs Adlı Metninde
Postdramatik Öğeler
135
Seda Pekşen Yanıkoğlu
A Novel Written To A Rhythm: The Waves
149
İspanyol Edebiyatı – Litérature espagnol – Spanish Literature
Olcay Öztunalı
80’li Yıllarda İspanyol Şiirinde Yeni Açılımlar
161
Çeviribilim – Traductologie – Translation
Aşkın Çokövün Turunç - Emra Büyüknisan
Çoğuldizge Kuramında Konum ve Özne Algısı
173
Çeşitli İncelemeler – Considcrations gcncrales – Various Studies
Oya Batum Menteşe
60’lı Yıllardan Günümüze İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümleri:
Eğitim, Öğretim ve Akademik Yaşam Açılarından Bir Değerlendirme ve Gelecek Vizyonu
181
Ülker Öktem
Felsefe ve Edebiyat
189
Devrim Kılıçer
Toplum ve Yazın İlişkisi
199
Valerie Kennedy
Edward Said ve Jacqueline Rose Freud’un Musa ve Tek Tanrıcılık
(Moses and Monotheism) adlı Eserini Yorumluyorlar:
Kimlik, Ulus ve Entelektüel Sorumluluğu Tekrar Değerlendirmek
205
Şebnem Kaya
Berberistan’ın Dinden Dönen Korsanları ve Edebiyattaki Yansımaları
223