Intro    Accueil    Principes de publication    Archives    Numéros et dossiers spéciaux    Editeur   Comité de publication    Spécialistes   
Comité de rédaction des volumes    Activitées littéraires organisées par LITTERA    Sur LITTERA    Correspondance    Annonces    Index    Anglais    Turc
VOLUME 3 • 1992


POST MODERNÝZM


136
Doç. Dr. Cengiz Ertem
Edebiyatta Modern arayýþlar

159
Prof. Dr. Sevda Þener
Tiyatroda Gelenekten Modern Sonrasýna:
"Oyun Ýçinde Oyun"


167
Enis Batur
Kerteriz

179
Burhan Günel
Post Modernizm Üzerine Düþünceler

205
Gülseli Ýnal
Türk Edebiyatýnda Gelenek ve Kopma

214
Hasan Bülent Kahraman
Türk Þirinde Gelenek-Güncellik Eklemlenmesine ve Ýliþkisine Özne Kavramý Dolaylarýnda ve Modernizm - Postmodernizm
Çerçevesinde Bakýþ Denemesi225
Prof. Dr. Oya Batum Menteþe
Sanat'da Modernism'den Post-Modernism'e

236
Doç. Dr. Nuran Özyer
Alman Þiirinde Postmodernizm

241
Yrd. Doç. Dr. Serpil Oppermann
Postmodern Romanda Deðiþen Anlatým Biçemi ve "Gerçeklik" / "Yazý" Ýkilemi


246
Doç. Dr. Nail Bezel
Modernizm ve Postmodernizm: Tanýmlar ve Örnekleme

260
Whlie Syher
Adsýz Benlik
Savunmacý Bir Hümanizma
Çev: Yakup Þahan276